Dynasty tietopalvelu Haku RSS Sonkajärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.sonkajarvi.fi:443/D10_SonkaInternet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.sonkajarvi.fi:443/D10_SonkaInternet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 18.04.2023/Pykälä 27


 

Opetuksen suunnittelu ja tuntikehys lv. 2023-2024

 

Sivistyslautakunta 18.04.2023 § 27  

123/12.00.01.00/2023 

 

Valmistelija: sivistystoimen esimies

 

Lukuvuonna 2023-2024 Sonkajärven kunnan perusopetuksen op­pi­las­mää­rä on 302 oppilasta. Opetukseen käytettävä tuntikehys perustuu op­pi­las­mää­riin. Yhden lukuvuoden tuntikehysresurssi ajoittuu kahdelle ta­lous­ar­vio­vuo­del­le. Resurssin tarve voi vaihdella lukuvuosittain opis­ke­li­joi­den va­lin­nois­ta tai muusta resurssintarpeesta johtuen. Näin ollen tun­ti­ke­hys voi alit­tua tai ylittyä muutamalla tunnilla talousarvion määrittelemissä ra­jois­sa.

 

Lukuvuonna 2023-2024 Sukevan koulussa on 31 oppilasta ja kaksi va­ki­tui­ses­sa virkasuhteessa olevaa luokanopettajaa. Lisäksi koulussa tulee toimimaan resurssiopettaja. Esiopetuksessa Sukevalla on neljä oppilasta. Esiopetus to­teu­te­taan Män­ni­kön päiväkodissa esiopetuksen opetussuunnitelman ja työ­ajan mu­kai­ses­ti.

 

1-2 lk

8 oppilasta

perustyömäärä 20 vvh (vuosiviikkotuntia)

3-4 lk

9 oppilasta

perustyömäärä 24 vvh

5-6 lk

14 oppilasta

perustyömäärä 26 vvh

 

Sukevan koulussa on tällä hetkellä kuusi ja yhtenäiskoulun vuosiluokkien 7-9 yhteydessä viisi ukrainalaistaustaista oppilasta, jotka saavat valmistavaa opetusta. Osa heistä siirtyy perusopetuksen oppilaiksi syyslukukauden 2023-2024 alkupuolella. Maahanmuuttajaopetukseen kohdennetaan lisäresurssia kumpaankin kouluyksikköön, ja kustannukset katetaan OKM:n maahanmuuttajaopetukseen suunnatusta avustuksesta.

 

Lisäksi Sukevan koululle on resurssoitu tehostettua tukea antamaan eri­tyis­opet­ta­ja 1 pv / viikossa (6 vvh) sekä yksi vakituinen kou­lun­käyn­nin­oh­jaa­ja. Koulunkäynninohjaaja toimii myös aamu- ja iltapäivätoiminnan oh­jaa­ja­na. Aamu- ja iltapäivätoimintaa toteutetaan yhteistyössä var­hais­kas­va­tuk­sen kanssa.

 

Sukevan koulun oppilasmäärä on selvästi laskeva. Tulevana lukuvuotena op­pi­las­mää­rä tilapäisesti kasvaa maahanmuuttotaustaisten oppilaiden vuok­si.

 

Sukevan koulun tuntikehys sisältää kahden luokanopettajan, erityisopettajan (6 vvh) sekä käsityön tuntiopetuksen lisäksi varauksen tukiopetukseen (60vvh). Lisäksi määräaikaiseen luokanopetukseen, varataan 24 vvh, jota katetaan hankerahoituksella mahdollisella hankerahoituksella.

 

Lukuvuonna 2023-2024 Sonkajärven yhtenäiskoulun vuosiluokilla 1-6 on 12 perusopetusryhmää, joista kaksi on pienryhmää. 1-6 luokkien oppilaita on yhteensä 157. Esiopetuksessa on 24 oppilasta. Esiopetuksen yh­tey­des­sä järjestetään täydentävää varhaiskasvatusta.

 

Esiopetus

24 oppilasta

 

1A

13 oppilasta

perustyömäärä 20 vvh

1B

12 oppilasta

perustyömäärä 20 vvh

2A

14 oppilasta

perustyömäärä 20 vvh

2B

13 oppilasta

perustyömäärä 20 vvh

3A

16 oppilasta

perustyömäärä 24 vvh

4A

18 oppilasta

perustyömäärä 24 vvh

4B

19 oppilasta

perustyömäärä 24 vvh

5A

17 oppilasta

perustyömäärä 26 vvh

6A

15 oppilasta

perustyömäärä 26 vvh

6B

15 oppilasta

perustyömäärä 26 vvh

 

Perusopetuksen oppilaista erityisen ja tehostetun tuen tarpeessa olevia op­pi­lai­ta opiskelee myös pienryhmissä.

Pienryhmä A (1.-5. lk:t) 5 oppilasta, perustyömäärä 24 vvh.

Pienryhmä B (6.-9. lk:t) 3 oppilasta, perustyömäärä 24 vvh.

 

Pienryhmistä integroidutaan yleisopetuksen ryhmiin ja päinvastoin op­pi­laan yksilöllisen tuen tarpeen ja inkluusioperiaatteen mukaan.

 

Lisäksi vuosiluokilla 1-6 työskentelee yksi laaja-alainen erityisopettaja 4 pv vii­kos­sa (18 vvh) sekä koulukeskuksen yhteinen tuntiopettaja teknisessä työs­sä sekä koulunkäynninohjaajia. Koulunkäynninohjaajat toimivat myös aa­mu- ja iltapäivähoidon ohjaajina. Tuntikehys vuosiluokille 1-6 on 310 vvh.

 

Lukuvuonna 2023-2024 yhtenäiskoulun vuosiluokilla 7-9 on 8 pe­rus­ope­tus­ryh­mää ja 114 oppilasta.

 

7A

15 oppilasta

perustyömäärä 30 vvh

7B

15 oppilasta

perustyömäärä 30 vvh

7C

14 oppilasta

perustyömäärä 30 vvh

8A

14 oppilasta

perustyömäärä 30 vvh

8B

14 oppilasta

perustyömäärä 30 vvh

9A

12 oppilasta

perustyömäärä 30 vvh

9B

14 oppilasta

perustyömäärä 30 vvh

9C

15 oppilasta

perustyömäärä 30 vvh

 

Osa-aikaisen erityisopetuksen perustyömäärä on 24 vvh.

 

Tuntikehys vuosiluokille 7-9 on 276,5 vvh. Koulussa työskentelee yksi koulunkäynninohjaaja.

 

Opetus- ja kerhotoimintaa resurssoidaan lisäksi opetusministeriön vuosittain myöntämillä erilaisiin hankkeisiin kohdennetuilla valtionavustuksilla.

 

Lukuvuonna 2023-2024 lukiossa on 43 opiskelijaa. Lisäksi Mahis-opiskelijoita, joiden pääkoulu on muu oppilaitos, on neljä.

 

1 vsk

12 opiskelijaa

2 vsk

16 opiskelijaa

3 vsk

15 opiskelijaa

 

Lukion opintojakso- ja kurssiresurssi on 110 vvh, josta erityisopetukseen on varattu 2 vvh.

 

Toteutettavien opintojaksojen, kurssien ja yksittäisten opetustuntien määrää voidaan lisätä valtion erityisavustuksilla tai hankerahoituksella. Laskennallinen lukioresurssin määrä on 23 vvh ja se suunnataan pääasiassa oppituntien ulkopuoliseen työhön.

 

Päätösesitys Sivistystoimen esimies:

Sivistyslautakunta hyväksyy esitetyn tuntikehyssuunnitelman.

 

Lapsivaikutusten arvioinnissa päätöksen vaikutukset hyvinvointiin ovat myönteiset.

 

Päätös Sivistyslautakunta:

Sivistyslautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

________